Språket på jobbet

Arbeta språkutvecklande

TRYGGARE REKRYTERING, SNABBARE SPRÅKUTVECKLING, BÄTTRE SOCIAL ARBETSMILJÖ

Att arbeta språkutvecklande handlar om stärka språket och kommunikationen på jobbet samtidigt som det vanliga arbetet pågår. Det kräver inga större förändringar. Det som framför allt behövs för att lyckas är en engagerad chef som tillsammans med sina språkombud lyfter frågor om språket och kommunikationen på jobbet, erbjuder språkstöd och visar att alla medarbetare tjänar på att svenska språket förbättras.

Det språkutvecklande arbetet är i sig ett strategiskt arbete som lägger grunder till bättre språk och kommunikation, och till att språkfrågan inte blir “en elefant i rummet”. Vinsterna med att arbeta språkutvecklande är att kommunikationen stärks i både tal och skrift, att den sociala arbetsmiljö förbättras, att kvaliteten höjs och säkerheten ökar, och att det blir lättare att rekrytera när man arbetar språkutvecklande

Språkutvecklande arbetsplatser bidrar till följande:

Att underlätta rekrytering och bredda rekryteringsbasen. Med språkstöd på arbetsplatser blir det lättare att anställa den som har rätt kompetens men behöver utveckla sin svenska. Det är en fördel för båda parter redan vid rekrytering.

Att hantera utmaningar som handlar om kommunikation på flerspråkiga arbetsplatser. Med en ökad öppenhet kring språkfrågor minskar frustration och missförstånd på grund av språket. Det i sig är ett språkstöd som gynnar språkutveckling.

Att skapa en bättre social arbetsmiljö och stärka medarbetarnas självkänsla. Ett språkutvecklande arbetssätt bidrar till inkludering, och till att höja kvaliteten och säkerheten i verksamheten.

Upptäck fem nycklar som ska hjälpa dig att stärka språket på din arbetsplats.

Bygg grunden

Arbetsplatsen är den bästa miljön för språkutveckling, det är forskarna överens om. Men att lära sig ett nytt språk som vuxen är en process som kan ta många år. Hur snabbt det går beror bland annat på personens bakgrund, utbildningsnivå, motivation och kunskaper i andra språk, och på vilket sätt bemötande och stöd hen får av omgivningen.

Grunden för att lyfta språket på jobbet är att skapa en arbetsmiljö som gynnar språkutveckling. I det arbetet är det avgörande att du som chef:

  • Har kunskap och medvetenhet om hur vuxna lär sig ett nytt språk
  • Vet vilka inre och yttre faktorer som bidrar till att stärka språket, och vilka som hämmar
  • Utgår ifrån hur verksamheten som helhet kan bidra till språkutveckling som kommer alla medarbetare till godo.

Stärk dina kunskaper med hjälp av Inger Lindberg, professor emerita i tvåspråkighet, Stockholms universitet.

Sätt tonen

Som chef har du möjlighet att sätta tonen och avdramatisera frågor om svenska på jobbet.
Missförstånd och frustration på grund av språket skapar en dålig arbetsmiljö både för den som behöver förbättra sin svenska och för den som behärskar språket fullt ut.
När språkfrågan är avdramatiserad kommer ni att upptäcka att det är roligt att arbeta språkutvecklande.

Så här kan du göra:

  • Berätta om en situation då du själv missförstånd någon (eller blivit missförstådd) på grund av språkförbistring. Då visar du att du har förståelse för utmaningarna.
  • Gör Dagens språkfråga till en återkommande punkt på era arbetsplatsträffar eller andra möten.
  • Ta upp vilket ansvar de som lär sig språket har, och vilket ansvar som är hela arbetsplatsens.

Hitta nyckelpersoner

På de flesta arbetsplatserna finns medarbetare som är extra intresserade av språkfrågor, som tycker om att stötta andra, och som kanske redan har nån pedagogisk roll utan att vara lärare.

De här personerna, till exempel, handledare eller mentorer, kan bli dina nyckelpersoner i det språkutvecklande arbete.

För att stärka deras kompetens kan du:

  • Utbilda medarbetare till språkombud
  • Utbilda handledare i språkutvecklande arbetssätt

Tänk strategiskt

För att det språkutvecklande arbetssättet ska ge resultat på arbetsplatsen behöver man tänka strategiskt. Att ta fram en vision och en handlingsplan för arbetet gör det lättare att se helheten, hur språkperspektivet kan stärka även andra satsningar, och vilka effekter det språkutvecklande arbetssättet kan ge, både på organisation- och individnivå.

Men allt behöver inte göras nu! Det går bra att ta ett steg i taget, hitta nyckelpersoner, och pröva sig fram utifrån de egna förutsättningar. Över tid växer dock behovet av långsiktiga strategier.

Bredda rekryteringen

Många branscher har stora behov av att rekrytera personal, och bland de arbetssökande finns många med rätt kompetens och svenska som andraspråk. Trots det drar sig arbetsgivare för att anställa, ofta på grund av oro för att svenska språket inte ska räcka till.

På en språkutvecklande arbetsplats finns redan en struktur för att stötta språkutveckling. Att kunna erbjuda språkstöd vid rekrytering gör att det blir lättare att anställa den som har rätt kompetens med behöver utveckla sin svenska.

Goda exempel

Se fler exempel

Elgströmska huset Örebro Vård och omsorg

Läs mer
Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten med språkstöd på arbetsplatsen.

Läs mer
Måltidsservice Umeå kommun

Måltidsservice Umeå kommun

Läs mer
Språkombud i Sjuhärad

“Ett språkutvecklande arbetssätt inkluderar alla oavsett bakgrund”

Språkombud i Sjuhärad

Läs mer

”Vi satsar på språkombud för ett hållbart arbetsliv”.

Språkombud i Halmstad
Läs mer

Har du några frågor?

Vi håller föreläsningar, workshops och seminarier på temat språkutvecklande arbetssätt och språkutvecklande arbetsplatser samt interkulturell kommunikation.
Kontakta oss
Språket på jobbet
Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
118 82 Stockholm

Besöksadress

Hornsgatan 15
Stockholm

Copyright © 2024 | Ansvarig utgivare VO-College.se